Buiten volleyballen!

English below

Lieve Van Slaggers,


Het is zo ver, we mogen weer volleyballen!!!! Helaas nog niet in de zaal, maar buiten liggen alle opties open! Dit betekent dat we de komende weken zowel op het gras van Olympos als op de beachvelden van Irene beach gaan volleyballen.


Volleyballen op Olympos

Op dinsdag- en woensdagavonden van 18:00-20:00 uur bieden we op het combiveld op Olympos ruimte om met je teamgenoten te volleyballen.

De eerste volleybalavond is aanstaande woensdagavond 3 maart. Je kunt je hiervoor alleen opgeven met je eigen teamgenoten, in groepjes van 2 óf 4 personen per team. Gedurende de avond krijg je een veld zonder net toegewezen om op te volleyballen en krijg je oefeningen uitgereikt om zelf met je team te kunnen trainen en er lopen trainers rond om je hierin tips te geven. Daarnaast rouleren we de teams zodat iedereen met het team waarmee je je opgeeft een wedstrijdje kan spelen bij ons buitenveld met net. Indien je zelf beschikt over een (buiten)volleybalnet mag je dit ook meenemen om een wedstrijd te spelen met je team of tegen een ander team. De inschrijvingen voor deze eerste volleybalavond openen morgen 1 maart om 19:00 uur, je kunt je hier inschrijven.


Belangrijke regels met betrekking tot inschrijving

  • Eén persoon schrijft een team (groepje van 2 of 4 personen) in.

  • Je mag alleen een team vormen met je eigen teamgenoten, zoals die op de Van Slag website staan.

  • Deze mogelijkheid om te sporten geldt helaas alleen voor mensen jonger dan 27 jaar. Hier zullen wij dan ook op controleren.

  • Zodra meerdere momenten beschikbaar komen is het toegestaan je voor meerdere volleybalmomenten in te schrijven. Wel zullen wij, indien de inschrijvingen snel vol zitten, voorrang geven aan teams die anders helemaal niet kunnen volleyballen die week.


Wij zullen na deze eerste avond evalueren wat de beste invulling is van deze volleybalavonden. Hierdoor kan het zijn dat wij na aankomende woensdag nog veranderingen aanbrengen in de invulling van de avond of regels voor het inschrijven. We vragen jullie hiervoor de social media (facebook en (teamcaptains) app) en website in de gaten te houden!

Omdat we nu op woensdag gaan volleyballen, betekent dit dat de krachttraining deze week niet doorgaat, voor de aankomende weken kijken we naar een alternatief moment voor de krachttraining.


Volleyballen op Irene beach

Hiernaast gaan we vanaf aankomend weekend op zaterdagmiddag van 14:00-16:00 uur en zondagmiddag van 13:00-15:00 uur en 15:00-17:00 uur beachvolleyballen op Irene beach in groepjes van 2-4 teamgenoten. De inschrijvingen hiervoor zullen openen op woensdag 3 maart om 21:00 uur. Meer informatie over de kosten die hieraan verbonden zijn volgt zo snel mogelijk. 


Coronamaatregelen

Vanzelfsprekend blijven bij deze momenten onze coronamaatregelen van kracht. Dit betekent dat je niet mag deelnemen indien je positief getest bent voor COVID-19 of last hebt van klachten die hierbij passen, indien een huisgenoot last heeft van koorts/benauwdheid of positief getest is en wanneer je vanwege andere redenen in quarantaine moet (nauw contact met positief getest persoon danwel buitenlandbezoek).
Daarnaast is het van belang dat je buiten het sporten ten alle tijden wel 1,5 meter afstand houdt.

Vanzelfsprekend blijft de mogelijkheid om buiten te volleyballen afhankelijk van de regels vanuit de overheid. Hierdoor kunnen wij voorlopig deze garantie alleen bieden tot en met 15 maart. Zodra wij onze plannen weer moeten aanpassen, horen jullie dit natuurlijk ook.


Veel liefs,

Het 36eDear Van Slaggers,


We can play volleyball again! Even though we can only play outside, we are very excited to be able to offer you a chance to play again. This means the following weeks we will both play outside on the fields of Olympos and on the beach volleyball fields of Irene beach (Bilthoven).


Volleyball at Olympos

On Tuesday- and Wednesday evenings from 18:00-20:00 you’ll be able to play volleyball with your teammates on the ‘combiveld’ at Olympos.

The first volleyball evening will be Wednesday 3 March. You can only register with your own teammates in groups of 2 or 4 people per team. During the evening you’ll play volleyball with your teammates on a field without a net. Trainers will be present and we’ll hand out exercises for you to train with. We’ll rotate the teams so everyone will be able to play a game with their team on our outdoor volleyball net.

When you possess a volleyball net yourself you can bring this to play a game with your own team or another team.
Registrations will open tomorrow, Monday March 1st, at 19:00h. You can register here.


Important rules regarding registration

  • One person registers one team (group of 2 or 4 teammates)

  • You can only form a team with your own teammates, as registered on our website.

  • These new rules only apply to people aged 26 years or younger. We will check this with registrations and on the evening.

  • As soon as we’ll have multiple volleyball moments available you’re allowed to register for more than one moment. However, as soon as the registrations are full, we’ll give priority to teams that would otherwise not be able to play volleyball that week.


During the first evening we will evaluate the best way to organize these volleyball evenings. This means after next wednesday we might make changes to the organization of the evening or rules regarding registrations. We ask you to follow our social media (facebook and (teamcaptains)app) and website for these potential updates.


Volleyball at Irene beach

Besides this, starting next weekend we’ll play beachvolleyball on saturday afternoons from 14:00-16:00 and sunday afternoons from 13:00-15:00 and 15:00-17:00 at Irene beach in Bilthoven. The registrations will open wednesday March 3rd at 21:00h. More information regarding the potential costs will follow shortly.


COVID-19 regulations

Of course, our COVID-19 regulations will apply during these moments. This means you cannot come when you have symptoms of or have been tested positive for COVID-19, when a housemate has tested positive or suffers from fever and/or shortness of breath or when you have to quarantine for different reasons (close contacts or recent visit abroad).

Besides this it’s important that you stay 1.5 meters apart at all times when you’re not playing volleyball.


Naturally, the possibility to play volleyball outsides depends on the regulations from our government. This means we can only guarantee the opportunities mentioned above until the 25th of March. As soon as we have to adjust our plans, you’ll be informed.


Love, 

36

Deel dit bericht